Innovasjon

Sulefisk har i ei årrekke utpeika seg, både nasjonalt og internasjonalt, som ei innovativ bedrift som stadig jobbar for gode, berekraftig løysingar.

Lukka produksjon – Ecomerden

Sulefisk AS fekk 04.07.14 tildelt løyve SF-SU 38. Konsesjonen vart tildelt i gruppe C ved tildeling av grøne konsesjonar. Sulefisk sine målsetjingar om å finne løysingar som i vesentleg grad kan bidra i kampen mot lakselus og redusere risiko for at akvakulturproduksjon vil påverke vill laksefisk som følgje av rømming, var tydeleg i samsvar med Forskrift om tildeling av løyve til havbruk med matfisk av laks, aure og regnbogeaure i sjøvatn i 2013 § 14 2. ledd.
Målsetjing med produksjon i lukka merd (type: Ecomerden) er å produsere postsmolt fram til fisken veg minst 1 kg. Deretter vert fisken sett ut i open merd med luseskjørt. På denne måten vil fisken få lågare lusepåslag og færre lusebehandlingar.

Sjøvatnet til Ecomerden vert pumpa inn på 27 meter djup gjennom 4 sirkulasjonspumper. Totalt vert det pumpa 2 400 L per sekund og det tek litt over 30 minuttar å skifte ut heile volumet i merda. Dette innber god sirkulasjon og jamn temperatur for smolten. Målet er at ved å pumpe inn vatnet på 27 meters djup unngår ein overflatevatnet der luselarvar /-egg tradisjonelt ligg.
Ecomerden har også automatisk logging av O2 og temperatur, i tillegg er det kontinuerleg overvaking med alarmberedskap ved feilmeldingar / brot i systemet

Smolten kjem frå settefiskanlegget og vert sett ut i Ecomerden. Her vert den røkta på same måte som i tradisjonelle opne merdar fram til utsett i open merd. Stabilt merdmiljø gjev fisken ro i «startfasen» i sjø.

Smolten kjem frå settefiskanlegget og vert sett ut i Ecomerden. Her vert den røkta på same måte som i tradisjonelle opne merdar fram til utsett i open merd. Stabilt merdmiljø gjev fisken ro i «startfasen» i sjø.